Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Kristi kongefest 2020

Joh 18, 33-37

Fr Tom Hængsle

EN BETRAKTNING PÅ KRISTI KONGEFEST

Det er kirkeårets siste søndag, av mange kalt «Kristi kongedag». Men lar noen seg titulere som konge, kommer raskt spørsmålet: hvor er ditt rike? Hvem eller hva er du konge over? Og det fokuseres i dagens bibeltekster og i en mengde andre steder i Bibelen. Og godt er det for oss. For det er i dette rike vi kan få være med. Nærhet til Gud er mulig ved borgerskap i dette rike som kalles Guds rike, himlenes rike, Jesu Kristi rike. Vi hørte i første tekstlesning Daniels spådomssyn(Dan 7,14): «Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne». Og i epistelen fra Kolosserbrevet(1,13): «For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike». Og mellom de to lesningene synger vi ofte Salme 145,13: «Ditt rike står gjennom alle tider, ditt herrevelde gjennom alle slekter.» Og senest lyttet vi til Jesu samtale med Pilatus: «Mitt rike er ikke av denne verden.» (Joh 18,36)

Vil vi ha med kongen Jesus å gjøre, må vi finne veien til hans rike. Vi må forstå og kjenne til og kjenne igjen rikets beskaffenhet. Derfor vil jeg jeg bruke disse minuttene til å snakke om det.

Guds rike er noe fremtidig. Samtidig er det nærværende. Det er både et «allerede» og et «ennå ikke». Med Guds rike mener Jesus først og fremst en tilstand av frelse, fullkommenhet og gudssamfunn. Det er innbegrepet av den lovede frelsestid. Uten fullendelsen i den kommende verden kan Riket ikke tenkes, og denne fullendelse er målet. Men denne endetilstanden er i sin kjerne og kvalitet til stede alt i Jesus og hans virke.

Først noen ord om Guds rike som en fremtidig størrelse.

Guds rike = den eskatologiske fullendelsestilstand. Matt 8,11: Men jeg sier dere at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike;
Guds rike er en betegnelse for den evige salighet i Guds nærhet.

Guds rike er skaperverkets fornyelse  Luk 22,18: For jeg sier dere: Fra nu av skal jeg aldri mere drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.
Den kommende verden er ny i betydningen «fornyet» («gjenfødt»). Den kommende verden kommer i fortsettelsen av den nåværende. For den nye innebærer en fornyelse av den nåværende skapning.

Dette evige rike skal komme til jorden og avløse den tilstand som der finnes med en ny. Den nåværende skapning skal forvandles til Guds rike.

Tidspunktet for det eskatologiske Guds rikes komme. Der finnes ord av Jesus som regner med den nære gjenkomst og andre som betoner den prinsipielle uvisshet angående tidspunktet for enden og som dermed i virkeligheten åpner muligheten for en meget lang frist.

Matt 24,36: Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader.

Så noen ord om Guds rike som en nærværende størrelse
Det mest særpregede i Jesu forkynnelse er det han sier om at Riket allerede er kommet, - nå, kommet med hans egen opptreden. Det eskatologiske Riket er kommet allerede nå.
Mark 1,15: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend dere, og tro på evangeliet!
Ved utsendelsen av 72 disipler sa Jesus: (Luk 10,9) helbred de syke som er der, og si til dem: Guds rike er kommet nær til dere!
Riket er allerede kommet til tilhørerne ved disiplenes budskap og undergjerninger.
Riket er enda noe fremtidig i den mening at det nå akkurat skal til å bryte inn.  Matt 12,28 Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere.

Jesus er kommet med Guds rike som oppfyller forjettelsene i GT. Dette er det som legitimerer Jesus som «den kommende» at han bringer frelsens goder som profetene hadde talt om. 
Matt 11,5: blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.

Etter at Riket er opprettet av Jesus, kan det ikke mer gå til grunne. En dag folder det seg ut i den kommende verdens rike.

Riket er ikke kommet i sin helhet, det er ikke som et hele nærværende, men med sin ytterste spiss eller utløper har det nådd fram til dem det gjelder. Det er nådd fram med sine fortropper.

Og vi kan slutte oss til. Ikke ved å bli en del av en jordisk-politisk virksomhet. Men ved å være av sannheten. Jesus stammer fra en annen verden og har i denne verden ingen annen oppgave enn å vitne om hin verden. Den kan vi gripe i ordet. Som vi synger om:

«Vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike …. Dets gåte er et guddomsord.»

Jesus stilte Pilatus på valg og stiller oss på valg. Joh 18,37 «Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det; jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst»

Det du og jeg kan gjøre, er å utsette oss for ordet og be om at vi hører oss frelst.

Rom 10,17 Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord.

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no