Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Helliggjørelsens evangelium

Bibeltime høsten 2020 ved Fr Arne Mathias

Det skal handle om helliggjørelse, men for mange er helliggjørelsen et slit – et ork.

Det er en daglig kamp mot syndige tanker, vaner og handlinger, og erfaring av stadige nederlag.

Det er som et håpløst forsøk på å løfte seg selv etter håret.

Resultatet blir: mismot, oppgitthet eller resignasjon.

Handlinger og holdninger er langt fra hellige.

Dette er lett å forstå. Når kravet om Hellighet er en side og livet er alt annet, da gir mange opp. Fasaden kan vi nok pynte slik at vi fremstår med alt i orden(skinnhellige), men alt det andre lar seg ikke fjerne ved overflatepynting. Det stikker dypere enn som så.

 

Guds krav til hellighet er absolutt! Det lar seg ikke avkorte eller forminske.

Kravet leser vi i Guds eget ord, Blant andre steder: 1. Pet 1.16

 «For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.»

HØR DET EN GANG TIL: Hellig slik Gud selv er hellig. - jeg – HELLIG?

I møte med den Hellige Gud og hans krav, er det lett å gi opp.

Min erfaring som ung kristen var nettopp dette. Derfor ga jeg opp i møte med kravet om hellighet. Jeg så inn i meg selv, jeg så mitt liv – og hva så jeg?

Nederlag – synd – uforsonlighet- begjær,

– tankene mine som alltid gikk i gal retning

– jeg så min kjærlighet til meg selv og min selvopptatthet

– jeg så min mangel på respekt for andre

– jeg så min trang til å eie og min uvilje til å ofre eller å dele

– o. s. v.

Det er mange som gir opp i møtet med kravet om hellighet, - slik jeg gjorde.

Men nå skal vi varme oss ved helliggjørelsens evangelium. For ordet om helliggjørelsen er et evangelium – et glad budskap.

Guds ord vil skape glede hos oss, vi som ser til Jesus for vårt liv og vår frelse.

 

Har du lagt merke til at Paulus ofte bruker uttrykket: de hellige – om vanlige kristne?                 slike som du og jeg?

Dette leser vi i Ef 1.2: Jeg hilser de hellige i Efesos.

Vi leser videre i 1.Kor 1.2: dere som er helliget og kalt til å være hellige sammen med alle - -

Se også Rom 1.7, 12.13, 16.2, 1. Pet 1.15f

 

Legg merke til at det er vanlige kristne som kalles hellige!

Menneskene i Efesos og Korint var ikke spesielle. De var ganske alminnelige.

Om menigheten i Korint vet vi at den besto av alle mulige slags mennesker;

æresyke, gjerrige, griske, krangevorne og grådige.

Allikevel skriver Paulus: dere er helliget, dere er hellige. Det er sterke ord.

Vi må forstå at å være hellig er et uttrykk for kristenstanden, nådestanden som den kristne står i – og ikke den grad av renhet og syndfrihet hans liv måtte være nådd frem til.

Derfor stiller vi spørsmålet: HVA BETYR HELLIG?

 

Ut fra Bibelen forstår vi at Hellig betyr å være utskilt fra verden og innviet til Gud

Både mennesker, dyr og gjenstander kunne være hellige i denne betydning av ordet.

Merk: De troende er innviet til Gud som hans eiendomsfolk til forskjell fra den gudsforlatte verden. Vi leser 1. Pet 2.5:

«bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus, bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede i Jesus Kristus.»

Vi leser også 1 Pet 2.9:

 men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk - -

Enda et ord fra Peters første brev skal vi se på: 1.2: ved Ånden innviet til å være lydige - -

«Innviet» er et viktig ord. Det greske ordet (agiasmo) oversettes like gjerne med hellige.

 Det er altså tale om en åndens innvielse eller en Åndens helligelse.

Ordet Helliggjørelse brukes oftest om Åndens gjerning i den troende etter omvendelsen.

Vi leser Rom 6.19:

«Jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere  lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal  dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige.»

 Som en Kristustroende er du hellig! Og nå gjelder det;

Vi skal bli det vi allerede er i Kristus! Det betyr: Å stille lemmene til tjeneste for det som er rett. Helliggjørelsen vil derfor si at denne Gudskapte helligheten skal utvikle seg. Den Hellige Ånd virker dette, men ikke uten vår medvirkning. Det er det det betyr når jeg sier at helligheten skal utvikle seg.

Helliggjørelsen er både en passiv og en aktiv handling.

 Den er det vi allerede har og er – og det vi skal bli.

 

I Rom 8.13 står det: for hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve.

Det samme leser vi i 2.Kor 7,1: Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud.

Hebreerbrevets forfatter (12.14) skriver det samme: Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.

Her finner vi ordene: Fullføre – streb etter

Veksten er i nåde og kjennskap til Herren Jesus Kristus. (2, Pet. 3.18)

jfr. 1. Kor 3.16 og 6.19: som understreker at vi er et tempel for Den Hellige Ånd.

Herren har satt sitt stempel på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.

 

Jeg vil understreke så kraftig jeg kan: Helliggjørelsen er helt og fullt Guds verk!

Det ordet i Bibelen som satte meg i frihet i møtet med Guds krav om hellighet skal vi lese nå.

Det står skrevet i 1. Kor 1.30:

Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet,  helliggjørelse og forløsning,

Hør det en gang til: Han er blitt vår - - helliggjørelse

Det er Jesus det er tale om.

Vi har forstått dette med rettferdighet. Så lutherske er vi!

Rettferdigheten er vår ved nåden alene ved tro.

Legg merke til at Guds ord sier: Det er på samme måte med helliggjørelsen.

I Ham har vi alt – også helliggjørelsen.

 Det betyr konkret at jeg er hellig – i Ham nå.

 Det betyr at jeg ikke kan bli mer hellig enn det jeg er i Kristus. NÅ.

 Dette er HELLIGGJØRELSENS EVANGELIUM.

I dette kan jeg få hvile, slappe av fra mitt eget strev. Jeg har alt i Jesus. Det mangler ingen ting.

Hør en gang til: Jeg mangler ingen ting.

 

La meg si det en gang til: Helliggjørelsen er Åndens verk/gjerning.

Til menigheten i Tessalonika skriver Paulus:

Dere ble helliget ved Ånden og trodde sannheten. Tess 2.13

Helliggjørelsen er Herrens verk og Herrens gave og Han gir den til vanlige mennesker-

Smak på uttrykket: Helliget ved Ånden!

Erfaringen blir den Paulus minner Galaterne om i Gal 3.2-5 (leses)

HELLIGGJØRELSENS HEMMELIGHET leser vi om i Joh 15: om vintreet og grenene.

Der står det slik:

«Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg så blir jeg i dere.

Her forteller Jesus hvordan vi forblir rene.

Han kaller oss inn i Ordet Joh 15.7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da - - -

Nå passer det å minne om Apgj. 2: om de fire B`ene.

Her ser vi hva det koster. Her ser vi hva Herren har ordnet til vår hjelp. Vi har alle lidt nederlag.  Det krever kamp mot makelighet, dovenskap og nytelsessyke.

 

Dette er å leve troens liv; å leve i samfunn med Herren Jesus Kristus!

I helliggjørelsen beveger troens liv seg mot sin fullendelse.

Vår side av helliggjørelsen er å være i Kristus. Dette er arbeid, kamp og øvelse.

Det krever oppmerksomhet om eller på fiendens angrep.

Fienden sier: ta det med ro - nå har du andre ting å gjøre. Nå er det ikke tid.

Men Ordet sier: Gi akt på Ham! Altså Jesus. Se på Ham. - ta deg tid!

 

Å se på Ham er helliggjørelsens vei.

Dvs å se på Ham og bli i Ham.

De gamle talte om å betrakte. Å betrakte er mer enn å kaste et blikk på. Å betrakte er å la blikket hvile på. Det er å falle til ro med ordet og i ordet. Her kommer barnekårets Ånd oss til hjelp.

 La Ordet synke inn

 la Ordet finne feste

 la Ordet forandre og bevare

I Salme 119.9 leser vi: Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved å ta vare på dine ord.

Dette gjelder i sannhet ikke bare den unge. Det gjelder oss alle.

Denne stille betraktning av Herren i Ordet er det gode klima med lys og varme der Åndens frukt gror. Han har gitt oss barnekårets Ånd. Det minnes vi om hver gang vi feirer nattverd:

Og for at vi ikke lenger skal leve for oss selv, men for ham som døde og oppstod for oss,   sendte han fra deg, Fader, barnekårets Ånd.

Vi er ikke overlatt til oss selv i denne kampen. Barnekårets Ånd bor i oss. Sammen med Ham skal vi leve og modnes.

Vi siterer så ofte: «Herren skal stride for dere og dere skal være stille» 2. Mos 14.14

Nå vil Herren vekke oss til å være stille for ham.

Det er hans svar på vår bønn: Helliggjør meg, Herre!

Han svarer ved å vise oss til Ordet – veien inn i ordet.

Kampen om helliggjørelsen består først og sist i at vi ser Ham og holder oss til ham.

At vi kjenner hans kjærlighet og regner med hans makt.

Han kaller oss inn i bønnens samfunn der vi lever i tro og av tro.

Han åpner døren til de helliges samfunn og sier: Her hører du til. Finn din plass!

Han dekker bord for oss og gir seg selv som næring for vårt liv.

Din helliggjørelse hører sammen med og vokser ut av fellesskapet med Herren;

i ordet, i bønnen, ved bordet, i samfunnet med de hellige.

Helliggjørelsen oppnås ikke ved teknikk eller som en frukt av moralske regler som vi overholder.

Helliggjørelsen er Guds verk og Guds gave ved Jesus Kristus:

I Ham er vi rettferdige for Gud. I Ham er vi hellige for Gud.

La oss avslutte med å lese de vidunderlige ordene fra: 2. Kor 2.14:

Og legg merke til og gjør det klart for deg at dette handler om oss. Det er vi, du og jeg som blir ført frem i dette triumftoget. Vi er Kristi velduft!

 

 «Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumf

 og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt.

 For vi er Kristi velduft for Gud. -

        Fr. Arne Mathias

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no